zdjęcie

Pracownicy

Największym potencjałem firmy są ludzie, którzy swoim doświadczeniem i wysokimi kwalifikacjami zasilają spółkę w energię oraz wszechstronną wiedzę. To oni tworzą unikalną kulturę każdej organizacji i budują jej pozycję na rynku. Zdajemy sobie sprawę, że nasz sukces biznesowy zależy m.in. od ich zaangażowania i zadowolenia z miejsca pracy. Jesteśmy cenionym pracodawcą w regionie, działającym na rynku od wielu lat.

Dobre miejsce pracy

Naszym priorytetem jest efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi poprzez budowanie marki pracodawcy z wyboru, zarówno dla pracowników już zatrudnionych, jak i przyszłych. Stwarzamy również takie warunki pracy, aby pozostać jedną z najbardziej konkurencyjnych firm na lokalnym rynku pracy.

Co oferujemy naszym pracownikom?

 • Gwarantujemy stabilność finansową, płacę uzależnioną od doświadczenia, wiedzy, umiejętności i zakresu odpowiedzialności, mieszczącą się w zakładowej tabeli zaszeregowań.
 • Bezpieczeństwo w miejscu pracy to nasz priorytet – dbamy o zdrowie i życie naszych pracowników, doskonaląc procesy, nieustannie szkoląc z zasad bhp i ppoż., prowadząc audyty.
 • Wyposażamy pracowników i ich stanowiska pracy w niezbędne środki i narzędzia – zapewniamy odzież roboczą, środki ochrony indywidualnej oraz narzędzia pracy wg tzw. pakietu stanowiskowego.
 • Promujemy współpracę i efektywną komunikację wewnętrzną, angażując pracowników w życie firmy poprzez różne formy dialogu i komunikacji – m.in. wydajemy gazetę dla pracowników, organizujemy spotkania integracyjne.
 • Zapewniamy dostępność wszystkich obowiązujących w spółce przepisów w elektronicznym systemie DGA Quality oraz u przełożonych – m.in. zakładowy układ zbiorowy pracy, regulaminy pracy i zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, instrukcje, polityki, zarządzenia.
 • Rzetelnie informujemy o planowanych zmianach m.in. poprzez organizację spotkań z pracownikami, wydawanie informatorów, plakatów informacyjnych, mailing itp.
 • Przestrzegamy polityki przeciwdziałania przemocy, mobbingowi, dyskryminacji i molestowaniu w miejscu pracy.
 • Wsłuchujemy się w głos pracowników, którzy mają wizję, co zmienić na lepsze w takich obszarach jak produkcja i dystrybucja, wsparcie, organizacja pracy czy bhp – organizujemy konkurs na pracowniczy pomysł roku.
 • Prowadzimy dialog ze stroną społeczną, wspierający rzetelny przepływ informacji, zrozumienie wzajemnych racji oraz długofalową współpracę.

Benefity pozapłacowe

Oprócz konkurencyjnego rynkowo wynagrodzenia stałego i zmiennego, firma oferuje pracownikom szeroki zakres innych świadczeń:

 • pakiet medyczny;
 • pakiet sportowy (karnety multisport);
 • pożyczki na cele mieszkaniowe;
 • dofinansowanie do studiów;
 • paczki dla dzieci z okazji Dnia Dziecka;
 • dofinansowania do „wczasów pod gruszą”;
 • dofinansowania do wypoczynku dzieci i młodzieży (kolonie, obozy, zielone szkoły, wczasy z rodzicami);
 • zapomogi dla osób uprawnionych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej;
 • dofinansowanie do wycieczek oraz wypoczynku po pracy;
 • ekwiwalent na zakup pomocy szkolnych;
 • świadczenia pieniężne z tytułu urodzenia lub przysposobienia dziecka przez pracownika;
 • Pracowniczy Program Emerytalny;
 • dodatkowe dni wolne od pracy (m.in. w Dzień Energetyka, dla pracowników w ruchu ciągłym, wychowujących dziecko w wieku do 6 lat).

Zespół PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa

Wnioskodawca

(lub nr zlecenia)

pracownika PTEP nadzorującego/realizującegoumowę

Pracownik Wnioskodawcy składający wniosek:

Dane użytkownika, któremu ma zostać przydzielona karta (dalej: Użytkownika):

Wnioskowany okres ważności karty F:

Oświadczenie Wnioskodawcy

Osoba dla której wnioskowana jest karta identyfikacyjna została poinformowana przez pracodawcę,że jej dane osobowe będą przetwarzane przez PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. z siedzibąJastrzębiu Zdroju przy ul. Rybnickiej 6c.

Wnioskowany użytkownik karty identyfikacyjnej nie był karany za spożywanie alkoholu, palenie papierosów oraz zabór mienia na terenie PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A.