INFORMACJE NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
dla kandydatów do pracy

Uwzględniając Państwa prawo do ochrony danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1, 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanym dalej RODO przedstawiamy następujące informacje:

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/a danych osobowych jest PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. (dalej: PTEP SA) z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju (44-330) przy ul. Rybnickiej 6c, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy X Wydział Gospodarczy w Gliwicach, pod numerem KRS: 0000076747; NIP: 633-10-05-997

KONTAKT W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się skontaktować:

 • telefonując pod numer: 32 7537115, 538 628 407 od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 15:00,

 • pisząc na adres mailowy: daneosobowe@termika.pgnig.pl,

 • pocztą tradycyjną na adres siedziby PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH

 • art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, wynikającego
  z prowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1320);

 • art. 6 ust. 1 lit a RODO - w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa, a także dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych;

 • art. 6 ust. 1 lit b RODO - w przypadku podjęcia działań przed zawarciem umowy (w przypadku współpracy na podstawie umowy cywilnoprawnej) na żądanie osoby, której dane dotyczą;

 • art. 6 ust. 1 lit f RODO - w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami. 

JAKIE DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZETWARZANE?

Zakres Pani/a danych osobowych przetwarzanych przez PTEP SA obejmuje: imię (imiona), nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia oraz inne przesłane przez kandydata w dokumentach aplikacyjnych.

KOMU BĘDĄ PRZEKAZYWANE DANE OSOBOWE?

Odbiorcami Pani/a danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z PTEP SA w zakresie świadczonych na jej rzecz usług (np. podwykonawcy) oraz wspierania bieżących procesów biznesowych (m.in. dostawcy systemów informatycznych i usług IT), spółki należące do Grupy Kapitałowej ORLEN*, a w stosowanych przypadkach także podmioty uzyskujące dostęp do danych w oparciu o przepisy powszechnie obowiązującego prawa,
m.in.: instytucje, organy i agencje Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), a także inne podmioty, którym wymienione organizacje powierzyły wykonywanie zadań.

Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (tj. z poza EOG) oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.

JAK DŁUGO BĘDĄ PRZECHOWYWANE DANE OSOBOWE?

W zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę, można ją wycofać w każdym czasie, bez wpływu na zgodność 
z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem;

Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od zakończenia naboru;

W przypadku wyrażenia zgody dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych, dane usuwane są po upływie trzech lat – o ile wcześniej zgoda nie została wycofana.

JAKIE UPRAWNIENIA PRZYSŁUGUJĄ PANI/U W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH?

 • prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych (art. 13 i 14 RODO) – na tej podstawie osobie zgłaszającej takie żądanie Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotom, którym są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia;

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO) – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych, dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;

 • prawo do sprostowania swoich danych (art. 16 RODO) – Administrator zobowiązany jest usuwać ewentualne niezgodności, lub błędy przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełniać je, jeśli są niekompletne;

 • prawo do usunięcia swoich danych (art. 17 RODO) – jeśli nie zaistniały okoliczności, o których mowa w art.17 ust. 3 RODO,

 • prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych (art. 18 RODO) – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;

 • prawo do przenoszenia swoich danych (art. 20 RODO) – obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi (w zakresie w jakim dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany oraz w celu wykonania umowy lub na podstawie wyrażonej zgody), 

 • prawo wniesienia sprzeciwu (art. 21 RODO) – względem przetwarzania danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach administratora
  z przyczyn związanych z Pani/a szczególną sytuacją,

 • prawo do niepodlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu (art. 22 RODO) – w przypadku planowania przetwarzania danych osobowych w sposób wyłącznie zautomatyzowany, w tym profilowania, Administrator uprzednio poinformuje o tym osoby których dane dotyczą, a także wdroży należyte środki ochrony ich praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów,

 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (art. 77 RODO) – w przypadku, gdy osoba uzna,
  iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne krajowe przepisy regulujące kwestię ochrony danych osobowych, obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej.Szczegółowy opis procedury wnoszenia skargi dostępny jest pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/83/155

CZY PODANIE DANYCH OSOBOWYCH JEST OBOWIĄZKOWE?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak podania danych wskazanych w art. 221 KP, będzie skutkował brakiem możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

Podanie danych w zakresie określonym w art. 221 Kodeksu pracy jest wymagane – w przypadku preferowania przez kandydata zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę – przez przepisy prawa, w tym przede wszystkim przez Kodeks pracy, zaś w przypadku preferowania zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej – przez Administratora. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości rozpatrzenia przez Administratora danej kandydatury w procesie rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne.

POZOSTAŁE INFORMACJE

Dostęp do danych osobowych mają tylko nasi wybrani pracownicy oraz pracownicy sprawdzonych przez nas podwykonawców, z których usług korzystamy, którzy są zobowiązani do zachowania uzyskanych informacji w ścisłej tajemnicy.

Nasze bazy danych zabezpieczone są przed nieuprawnionym wglądem osób trzecich.

[*]Lista podmiotów z Grupy Kapitałowej ORLEN jest dostępna pod adresem: https://www.orlen.pl/pl/o-firmie/o-spolce/organy-i-struktura-spolki/struktura-grupy-orlen lub innym, który go zastąpi w przyszłości.

Uwaga:

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/a danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust.1 lit. f) RODO), przysługuje Pani/u prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/a danych osobowych. Administrator przestanie przetwarzać Pani/a dane w tych celach, chyba że Administrator będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/a danych istnieją dla Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/a interesów, praw i wolności lub Pani/a dane będą niezbędne Administratorowi do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Wtedy PTEP SA jako Administrator danych osobowych dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów Administratora, Administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach

Wnioskodawca

(lub nr zlecenia)

pracownika PTEP nadzorującego/realizującegoumowę

Pracownik Wnioskodawcy składający wniosek:

Dane użytkownika, któremu ma zostać przydzielona karta (dalej: Użytkownika):

Wnioskowany okres ważności karty F:

Oświadczenie Wnioskodawcy

Osoba dla której wnioskowana jest karta identyfikacyjna została poinformowana przez pracodawcę,że jej dane osobowe będą przetwarzane przez PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. z siedzibąJastrzębiu Zdroju przy ul. Rybnickiej 6c.

Wnioskowany użytkownik karty identyfikacyjnej nie był karany za spożywanie alkoholu, palenie papierosów oraz zabór mienia na terenie PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A.