PLANOWANE WAŻNIEJSZE INWESTYCJE

 

Dostosowanie urządzeń spółki do wymogów ochrony środowiska.

Jest to grupa inwestycji mających dostosować urządzenia wytwórcze Spółki do ciągle zaostrzających się wymagań emisyjnych, obecnie w szczególności wynikających z konkluzji BAT. Pierwszy etap dostosowania urządzeń zakończony został przed 2016 r. w związku z wejściem w życie ostrzejszych norm środowiskowych dyrektywy IED. Kolejne etapy zostały poprzedzone analizami pod kątem ekonomicznym jak również ekologicznym, w wyniku których ustalono następujące kierunki dostosowania istniejących źródeł, podlegających obecnie pod wymagania konkluzji BAT:

a)     Zakład Jastrzębie-Zdrój (była EC Zofiówka):

Ø  Dostosowanie kotła fluidalnego CFB do wymogów emisyjnych konkluzji BAT. W zakresie większości emisji kocioł już obecnie spełnia wymagania.

Ø  Dostosowanie kotła ciepłowniczego WP-70 do wymogów emisyjnych konkluzji BAT, jako kotła szczytowego 1 500 h/rok i dostosowanie go do wymagań konkluzji BAT z uwzględnieniem uzyskanego odstępstwa czasowego do końca 2023 r.;

b)     Oddział „Moszczenica”, Zakład Racibórz, Zakład Żory:

Ø  Ograniczenie do niezbędnego minimum mocy w paliwie węglowym celem przekształcenia podległości instalacji spod konkluzji BAT na podległość pod Dyrektywę MCP przed 2023 r., w tym konwersja paliwa węglowego na paliwo gazowe i olej opałowy oraz dostosowanie do wymogów emisyjnych Dyrektywy MCP przed 2025 r., z uwzględnieniem możliwego odstępstwa czasowego do końca 2029 r.

 

Program poprawy efektywności na lata 2020-2030

W celu poprawy efektywności Spółki zarówno w obszarze wytwarzania jak również redukcji kosztów stałych zidentyfikowano szereg działań. Najważniejsze z nich to działania skoncentrowane na poprawie sprawności wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu poprzez dociążenie cieplne bloku CFB w Zakładzie Jastrzębie-Zdrój (była EC Zofiówka). Na działania te składają się dwa projekty:

1. Połączenie systemów ciepłowniczych Zakładu Jastrzębie-Zdrój (była EC Zofiówka) i Zakładu Pniówek.

Celem projektu jest budowa infrastruktury technicznej, pozwalającej na zwiększenie wykorzystania bloku CFB w Zakładzie Jastrzębie-Zdrój (była EC Zofiówka) poprzez zasilenie Zakładu Pniówek. Obecnie blok CFB zasila odbiorców ciepła wyłącznie w Jastrzębiu-Zdroju.

W wyniku połączenia sieci ciepłowniczych Spółka uzyska następujące efekty:

  • znaczące ograniczenie ciepła produkowanego w kotłach wodnych TPP ciepłem produkowanym w kogeneracji bloku CFB,
  • redukcję emisji dwutlenku węgla i innych substancji oraz poprawę sprawności wytwarzania ciepła,
  • przekształcenie systemu ciepłowniczego w Pawłowicach w efektywny system ciepłowniczy, w którym ciepło dostarczane z kogeneracji przekroczy 75%,

2. Program rozwoju rynku ciepłej wody użytkowej dla Jastrzębia-Zdroju.

Projekt będzie polegał na zabudowie lub modernizacji niezbędnej infrastruktury w postaci przyłączy i węzłów cieplnych dla odbiorców w Jastrzębiu-Zdroju, gdzie obecnie Spółka dostarcza ciepło wyłącznie na potrzeby centralnego ogrzewania (c.o.).

W wyniku realizacji projektu Spółka spodziewa się uzyskać następujące efekty:

  •  poprawa współczynnika skojarzenia oraz sprawności ogólnej wytwarzania energii w bloku CFB,
  • wzrost efektywności zarówno wytwarzania ciepła jak również jego przesyłu wpłynie na optymalizację ceny ciepła dla odbiorców,
  •  poprawa wizerunku i umocnienie pozycji lokalnego dostawcy poprzez oferowanie kompletnego i oczekiwanego przez klienta produktu.

Połączenie systemów ciepłowniczych Zakładu Jastrzębie i Zakładu Pniówek.

Podstawowym celem inwestycji jest zwiększenie stopnia wykorzystania mocy grzewczej bloku CFB w Zakładzie Jastrzębie. Dodatkowymi efektami będą: zastąpienie produkcji ciepła w kotłach wodnych w Zakładzie Pniówek, przekształcenie systemu ciepłowniczego w Pawłowicach w efektywny system ciepłowniczy, obniżenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery, możliwość rezerwowania mocy wytwórczych Zakładu Jastrzębie przez Zakład Pniówek.

Budowa kotłów gazowych w Zakładzie Żory Oddział Czerwionka-Leszczyny.

Celem realizacji zadania jest etapowe odejście od węgla jako paliwa podstawowego w wytwarzaniu ciepła systemowego.

Wnioskodawca

(lub nr zlecenia)

pracownika PTEP nadzorującego/realizującegoumowę

Pracownik Wnioskodawcy składający wniosek:

Dane użytkownika, któremu ma zostać przydzielona karta (dalej: Użytkownika):

Wnioskowany okres ważności karty F:

Oświadczenie Wnioskodawcy

Osoba dla której wnioskowana jest karta identyfikacyjna została poinformowana przez pracodawcę,że jej dane osobowe będą przetwarzane przez PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. z siedzibąJastrzębiu Zdroju przy ul. Rybnickiej 6c.

Wnioskowany użytkownik karty identyfikacyjnej nie był karany za spożywanie alkoholu, palenie papierosów oraz zabór mienia na terenie PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A.