AKTUALNIE REALIZOWANE WAŻNIEJSZE INWESTYCJE

Budowa instalacji odpylania kotłów WR-25 zainstalowanych w PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. Zakład Żory i Zakład Racibórz

Celem zadania jest dostosowanie urządzeń wytwórczych zainstalowanych w Zakładzie Żory i Racibórz do wymagań ochrony środowiska zgodnie z zapisami Dyrektywy MCP. Dla osiągnięcia wymaganych poziomów emisyjnych pyłu poniżej 50 mg/um3 zostanie przeprowadzona modernizacja istniejącej instalacji odpylania na potrzeby odpylania wstępnego oraz budowa nowej instalacji odpylania z zastosowaniem filtrów workowych (jako odpylania końcowego) wraz z instalacjami i obiektami pomocniczymi.

Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenach należących do PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A.

Celem budowy instalacji fotowoltaicznych jest zwiększenie przez PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. produkcji  energii elektrycznej. W/w energia elektryczna będzie  pochodzić z Odnawialnego Źródła Energii (OZE).

Modernizacja dwufunkcyjnego systemu ciepłowniczego „GWC”  Przejazdowa 25 w Raciborzu

Celem zadania jest wykonanie modernizacji zdekapitalizowanej instalacji c.o.  i c.w.u. w zakresie Grupowego Węzła Ciepłowniczego Przejazdowa 25 w Raciborzu, przy zastosowaniu węzła kompaktowego wraz z adaptacją pomieszczenia i rozmieszczeniem urządzeń.

W ramach modernizacji, istniejąca instalacja węzła zastąpiona zostanie dwufunkcyjnym węzłem kompaktowym. Osiągnięty zostanie cel ekonomiczny, polegający na obniżeniu strat ciepła oraz wyeliminowanie koniecznych do poniesienia kosztów remontu i usuwania awarii.

Modernizacja sieci ciepłowniczej w rejonie od ul. Mariańskiej do Lwowskiej w Raciborzu – etap I

Celem zadania jest odtworzenie zdekapitalizowanej sieci ciepłowniczej, zasilanej z Ciepłowni przy ul. Studziennej 3 w Raciborzu przy zastosowaniu technologii rur preizolowanych 2xDn300 z instalacją alarmową.

Sieć ciepłownicza została wykonana w latach 1984-1986. Aktualny stan powoduje zakłócenia w przepływach i wartościach ciśnień dyspozycyjnych sieci, powoduje konieczność podnoszenia ciśnienia w sieci ciepłowniczej, dla zapewnienia prawidłowej pracy w rejonach ul.  Słowackiego, Kossaka, Chełmońskiego,  Dąbrowskiego - GWC i Dzielnicy Ostróg. Możliwe będzie zasilanie pierścieniowe dwóch części systemu ciepłowniczego oraz montaż skutecznych zasów sekcyjnych.

Modernizacja zewnętrznej instalacji odbiorczej z GWC 19 przy ul. 3 Maja 17  w Czerwionce – Leszczynach

Celem zadania jest odtworzenie zdekapitalizowanej zewnętrznej instalacji odbiorczej zasilanej z GWC-19 zasilanej z Ciepłowni „Dębieńsko” (łączna moc zamówiona wynosi 0,4890 MW) . Poprzez modernizację zewnętrznej instalacji odbiorczej w technologii rur preizolowanych osiągnięty będzie cel ekonomiczny (obniżenie strat ciepła) oraz nastąpi poprawa pewności zasilania w ciepło budynków.

Modernizacja przyłącza ciepłowniczego 2 x DN125 do GWC K. Miarki przy ul. K. Miarki w Jastrzębiu-Zdoju

Celem zadania jest odtworzenie zdekapitalizowanego majątku sieci ciepłowniczej zasilanej z Oddziału Moszczenica oraz uzyskanie racjonalnej gospodarki ciepłem. Poprzez modernizację sieci  w technologii rur preizolowanych, dostosowując średnice rurociągów do zapotrzebowania odbiorców, osiągnięty będzie cel ekonomiczny (zmniejszenie strat ciepła).

Obecnie do GWC Karola Miarki istnieje przyłącze ciepłownicze kanałowe z rur stalowych o średnicy 2xDn125 w izolacji z wełny mineralnej. Zgodnie z opracowanym w roku 2019 projektem budowlano wykonawczym, realizacja zadania pozwoli na wymianę wyeksploatowanego i przewymiarowanego przyłącza ciepłowniczego na nowe, wykonane w technologii preizolowanej o średnicy 2xDn80/160.

Podłączenie budynków mieszkalnych w Kuźni Raciborskiej

Zadanie realizowane w obszarze inwestycji rozwojowych PTEP S.A. Realizacja zadania podzielona jest na dwa etapy. Na rok 2021 zaplanowano realizację drugiego etapu tj. budowa sieci ciepłowniczej i przyłączy do 18 budynków o łącznej mocy zamówionej 1515,40 kW.

Modernizacja sieci ciepłowniczej w Rybniku Niedobczycach

Celem zadania jest odtworzenie zdekapitalizowanej sieci ciepłowniczej od ciepłowni „RYMER” należącej do PGG sp. z o.o do osiedla „Wrębowa” w Rybniku. W roku 2021 zaplanowano wykonanie zadania obejmującego Etap III projektu tj: modernizację sieci ciepłowniczej w rejonie ulic Wrębowej i ul. Bocznej w Rybniku. Długość planowanej do wymiany sieci wynosi 1806mb. Poprzez modernizację sieci w technologii rur preizolowanych osiągnięty będzie cel ekonomiczny (obniżenie strat ciepła) oraz nastąpi poprawa pewności zasilania w ciepło dla istniejących i nowych odbiorców.

Budowa Kotłów gazowych o mocy sumarycznej mocy 6MW w PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A.  Zakład Racibórz

Celem zadania jest odtworzenie ubytku mocy grzewczej Zakładu Racibórz, po planowanym obniżeniu mocy istniejących kotłów WR-25 nr 1 i 3 w celu dostosowania zakładu do wymagań ochrony środowiska zgodnie z zapisami Dyrektywy MCP.

Budowa samodzielnej elektrociepłowni o sumarycznej mocy cieplnej 6MW w lokalizacji Ostróg w Raciborzu;

Celem zadania jest zarówno odtworzenie ubytku mocy grzewczej Zakładu Racibórz, po planowanym obniżeniu mocy istniejących kotłów WR-25 nr 1 i 3 jak i ograniczenie ryzyka braku zasilania dzielnicy Ostróg w ciepło w przypadku awarii ciepłociągu pod korytem rzeki Odry.

Zabezpieczenie dostaw ciepła dla miasta Rybnika (2022 r.)

Miejska sieć ciepłownicza obecnie zasilana jest energią cieplną ze źródła PGG SA Zakład Elektrociepłownie – Ciepłownia „Chwałowice”. Zgodnie z decyzją spółki PGG po sezonie ciepłowniczym 2021/22 nie będzie dostarczane ciepło do sieci zarządzanej przez PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa SA w Jastrzębiu-Zdroju.

Zgodnie z upublicznionymi informacjami PGE EC wycofało się z realizacji zobowiązania dostarczenia ciepła dla miasta z Elektrowni Rybnik. Wobec powyższego PTEP SA podjął działania polegające na zapewnieniu dostaw ciepła dla mieszkańców. Biorąc pod uwagę krótki okres czasu pozostały do osiągnięcia celu konieczna jest realizacja przedsięwzięcia dwuetapowo. W pierwszej kolejności realizujemy budowę rejonowych kotłowni gazowych, w drugiej kolejności uzupełnienie rejonowych kotłowni o nowe źródła. Podstawą produkcji ciepła będą nowe układy kogeneracyjne oparte na silnikach gazowych, natomiast nowe kotły gazowe będą uzupełniały produkcję. Przewiduje się możliwość wykorzystania istniejących wodnych kotłów opalanych węglem do pełnienia funkcji szczytowo-rezerwowej. 

Budowa SG Zofiówka:

W dniu 29.12.2020r. PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. podpisała Umowę na realizację inwestycji pn.: „Budowa instalacji kogeneracyjnej 2x2Mwe w Oddziale Zofiówka”.

Projekt jest współfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Katowicach, POIS.01.07.03-00-0002/19 w ramach poddziałania POIS.01.07.03 – Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w województwie śląskim działania POIS.01.07.00 - Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego oś priorytetowa POIS.01.00.00 – Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Celem projektu jest zagospodarowanie prognozowanych wolumenów gazu z odmetanowania kopalń poprzez budowę dwóch kogeneracyjnych silników gazowych o mocy 2x2MWe na terenie Oddziału Zofiówka, co pozwoli na racjonalne wykorzystanie dostępnych paliw oraz zapewni wzrost produkcji energii elektrycznej.