Ochrona środowiska

Celem nadrzędnym PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa SA w zakresie ochrony środowiska jest produkcja i dystrybucja przyjaznego ciepła, energii elektrycznej oraz chłodu. W tym celu spółka intensyfikuje działania zmierzające do ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych, ograniczenia produkcji odpadów, jak również ilości ścieków. Ponadto, w 2005 roku wprowadziliśmy System Zarządzania Środowiskowego, zgodny z normą PN-EN ISO 14001, w ramach Zintegrowanego Systemem Zarządzania.

Proekologiczne instalacje – ekologiczna energia

 • Posiadamy agregaty prądotwórcze i urządzenia chłodnicze o dużej mocy do klimatyzacji kopalń zasilane metanem.
 • Produkujemy w trójgeneracji energię elektryczną, ciepło i chłód.
 • Od 2007 roku pozyskujemy Czerwone Certyfikaty za produkcję energii wyprodukowanej w kogeneracji.

Eliminacja gazu cieplarnianego – utylizacja metanu

 • Spalamy około 75 mln m³ metanu rocznie.
 • Ograniczamy emisję CO2  na poziomie około 1 mln ton rocznie.
 • W 2010 roku jako pierwsi w Polsce otrzymaliśmy Fioletowe Certyfikaty z krajowego systemu wsparcia kogeneracji.

Ekologiczne paliwo – biomasa

 • W czerwcu 2012 roku wybudowaliśmy nowoczesną Instalację Współspalania Biomasy pochodzenia rolniczego i leśnego.
 • Możemy spalać 60 tys. ton biomasy rocznie, dzięki czemu możemy zmniejszyć  zużycie węgla o 45 tys. ton i ograniczyć emisję CO2 o 90 tys. ton rocznie.
 • W 2013 roku pozyskaliśmy Zielony Certyfikat.

Udoskonalanie technologii – oszczędność energii

 • Dzięki wymianie sprężarek w Zakładzie Pniówek należącym do PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa redukujemy o 15% zużycie energii elektrycznej potrzebnej do wyprodukowania takiej samej ilości sprężonego powietrza.
 • Oszczędność szacujemy na 255 TOE (ton oleju ekwiwalentnego), co odpowiada pozyskaniu 255 świadectw efektywności energetycznej.
 • To przedsięwzięcie pozwoliło nam znaleźć się w gronie firm, które pozyskują Białe Certyfikaty.

Ochrona środowiska to cel od lat zapisany w naszej misji. Dlatego też prowadzimy na bieżąco działania prośrodowiskowe poprzez:

 • bieżącą modernizacje kotłów (m.in. w technologii ścian szczelnych), jak również instalacji służących ochronie środowiska;
 • monitoring zużycia materiałów, surowców, energii elektrycznej;
 • kontrolę wskaźników zużycia – w stosunku do wielkości produkcji – ciepła, energii elektrycznej oraz chłodu;
 • ograniczenie zużycia wody na cele technologiczne m.in. poprzez modernizację sieci ciepłowniczych;
 • ograniczenie ilości powstających odpadów poprzez racjonalną gospodarkę surowcową, jak również produkcję ciepła, energii elektrycznej oraz chłodu w wysokosprawnych urządzeniach (kotłach, silnikach);
 • spalanie paliw o niskiej zawartości siarki do 0,8% i popiołu do 22%.

Wnioskodawca

(lub nr zlecenia)

pracownika PTEP nadzorującego/realizującegoumowę

Pracownik Wnioskodawcy składający wniosek:

Dane użytkownika, któremu ma zostać przydzielona karta (dalej: Użytkownika):

Wnioskowany okres ważności karty F:

Oświadczenie Wnioskodawcy

Osoba dla której wnioskowana jest karta identyfikacyjna została poinformowana przez pracodawcę,że jej dane osobowe będą przetwarzane przez PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. z siedzibąJastrzębiu Zdroju przy ul. Rybnickiej 6c.

Wnioskowany użytkownik karty identyfikacyjnej nie był karany za spożywanie alkoholu, palenie papierosów oraz zabór mienia na terenie PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A.