Budowa sieci i przyłączy ciepłowniczych

W roku 2023 zrealizowano 44 podłączenia nowych odbiorców ciepła o łącznej mocy 2,637 MW.

Budowa instalacji odpylania kotłów WR-25 zainstalowanych w PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. Zakład Żory i Zakład Racibórz.

Celem zadania jest dostosowanie urządzeń wytwórczych zainstalowanych w Zakładzie Żory i Racibórz do wymagań ochrony środowiska zgodnie z zapisami Dyrektywy MCP. Dla osiągnięcia wymaganych poziomów emisyjnych pyłu poniżej 50 mg/um3 została przeprowadzona modernizacja istniejącej instalacji odpylania na potrzeby odpylania wstępnego oraz budowa nowej instalacji odpylania z zastosowaniem filtrów workowych (jako odpylania końcowego) wraz z instalacjami i obiektami pomocniczymi.

Budowa kotłów gazowych o mocy sumarycznej mocy 6MW w PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A.  Zakład Racibórz.

Celem zadania było odtworzenie ubytku mocy grzewczej Zakładu Racibórz, po planowanym obniżeniu mocy istniejących kotłów WR-25 nr 1 i 3 w celu dostosowania zakładu do wymagań ochrony środowiska zgodnie z zapisami Dyrektywy MCP.

Budowa samodzielnej elektrociepłowni o sumarycznej mocy cieplnej 6MW w lokalizacji Ostróg w Raciborzu.

Celem zadania było zarówno odtworzenie ubytku mocy grzewczej Zakładu Racibórz, po planowanym obniżeniu mocy istniejących kotłów WR-25 nr 1 i 3. Dodatkowym celem było ograniczenie ryzyka braku zasilania dzielnicy Ostróg w ciepło w przypadku awarii ciepłociągu pod korytem rzeki Odry.

Modernizacja instalacji kogeneracyjnych w Zakładzie Pniówek oraz budowa instalacji kogeneracyjnej w Zakładzie Zofiówka.

Zakończono zadania inwestycyjne pn.: „Modernizacja instalacji kogeneracyjnych w Zakładzie Pniówek” oraz „Budowa instalacji kogeneracyjnej 2x2Mwe w Zakładzie Zofiówka”. Projekt był współfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Katowicach, POIS.01.07.03-00-0002/19 w ramach poddziałania POIS.01.07.03 – Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w województwie śląskim działania POIS.01.07.00 - Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego oś priorytetowa POIS.01.00.00 – Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Wnioskodawca

(lub nr zlecenia)

pracownika PTEP nadzorującego/realizującegoumowę

Pracownik Wnioskodawcy składający wniosek:

Dane użytkownika, któremu ma zostać przydzielona karta (dalej: Użytkownika):

Wnioskowany okres ważności karty F:

Oświadczenie Wnioskodawcy

Osoba dla której wnioskowana jest karta identyfikacyjna została poinformowana przez pracodawcę,że jej dane osobowe będą przetwarzane przez PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. z siedzibąJastrzębiu Zdroju przy ul. Rybnickiej 6c.

Wnioskowany użytkownik karty identyfikacyjnej nie był karany za spożywanie alkoholu, palenie papierosów oraz zabór mienia na terenie PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A.