Dlaczego ciepło systemowe?

 • Czym jest ciepło systemowe?  
 • Jak jest produkowane i dostarczane do naszych domów i mieszkań? 
 • Jak racjonalnie gospodarować ciepłem? 

To tylko część z pytań, na które odpowiedzi poznają Państwo poniżej. Postaramy się wyjaśnić, dlaczego ciepło systemowe to najwygodniejszy i najbardziej ekonomiczny sposób ogrzewania domu. Wiedza o tym, jak rozsądnie gospodarować ciepłem, jest ważna także dla użytkowników innych sposobów ogrzewania. 

Czym jest ciepło systemowe?

Ciepło systemowe jest bezpiecznym dla zdrowia użytkowników, pewnym i komfortowym sposobem ogrzewania pomieszczeń i podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Dla użytkownika system dostarczania ciepła jest bezobsługowy. Istotną zaletą ciepła systemowego jest również niski koszt jego użytkowania w porównaniu z innymi sposobami ogrzewania. Rozwiązanie to warto także wybrać ze względów ekologicznych. Produkcja ciepła i energii elektrycznej w jednym procesie technologicznym pozwala na zaoszczędzenie ok. 30% paliwa, a do atmosfery emitowanych jest dzięki temu znacznie mniej zanieczyszczeń. Korzystanie z sieci ciepłowniczej oznacza brak własnych emisji spalin np. z kotłowni gazowej lub pieca węglowego. Warto zauważyć, że ciepło systemowe jest najpopularniejszym sposobem ogrzewania miast. Przyłącz się do nas !!!

Skąd bierze się ciepło?

Ciepło systemowe produkowane jest w elektrociepłowniach lub ciepłowniach oddalonych od centrów miast, wyposażonych w nowoczesne instalacje oczyszczania spalin, skąd za pomocą sieci ciepłowniczych (systemu rurociągów) dostarczane jest do budynków pod postacią gorącej wody. Budynek przyłączony do systemu ciepłowniczego wyposażony jest w wewnętrzną instalację centralnego ogrzewania wypełnioną wodą, która trafia do kaloryferów w całym budynku. W jaki sposób woda w instalacji budynku staje się ciepła? Dzięki urządzeniu, które nazywa się wymiennikiem ciepła. Pozwala ono ogrzać wodę w instalacji budynku, gorącą wodą pochodzącą z systemu ciepłowniczego. Po oddaniu ciepła w wymienniku, ochłodzona woda wraca rurociągami do elektrociepłowni, gdzie zostaje ponownie podgrzana i cały proces powtarza się. Schemat poglądowy zasady działania systemu ciepłowniczego znajduje się poniżej :

Ile kosztuje ciepło systemowe?

 • Taniej niż myślisz

Wbrew częstym opiniom, to nie koszty ogrzewania i ciepłej wody najbardziej obciążają domowe budżety. Oczywiście pod warunkiem, że korzystasz z ciepła systemowego – bezpiecznego, ekonomicznego i ekologicznego sposobu na ciepło w domu. Według statystyki GUS (2012 r.) koszty związane z energią cieplną i opałem stanowią około 5% wydatków gospodarstwa domowego.

 • Stabilna cena

Ciepło systemowe charakteryzuje się także najbardziej stabilną ceną spośród wszystkich nośników energii. W ciągu ostatnich 10 lat jego koszt wzrósł o niecałe 14 proc. ponad inflację. Potwierdzają to statystyki GUS, przedstawione w raporcie „zużycie energii w gospodarstwach domowych w 2012 r.” na przestrzeni lat 2002 - 2012 realny wzrost ceny ciepła systemowego (uwzględniając inflację) wyniósł 13,8 proc. Dla porównania w tym samym czasie np. cena oleju opałowego wzrosła ponad dwukrotnie.

Co musisz zrobić, żeby przyłączyć się do sieci ciepłowniczej i ile to kosztuje? 

Cena końcowa ciepła uzależniona jest od kilku czynników, w tym m.in. :

 • od stanu technicznego budynku (ocieplony lub nie),
 • od kubatury (m3) i jego powierzchni użytkowej (m2),
 • od wielkości tzw. MOCY ZAMÓWIONEJ, która jest potrzebna do ogrzania budynku, a którą należy określić na etapie zapytania bądź wniosku.

Koszt przyłączenia do sieci ciepłowniczej zależy:

 • od odległości budynku od sieci ciepłowniczej,
 • od rodzaju terenu, w którym będzie wykonywane przyłącze (teren utwardzony, nieutwardzony lub przewiert bez naruszania nawierzchni),
 • od średnicy przyłącza, na którą ma wpływ wielkość MOCY ZAMÓWIONEJ.

Problem smogu i niskiej emisji

Każdej zimy powraca problem smogu i niskiej emisji w polskich miastach. Sytuacja jest poważna. Tymczasem recepta jest prosta i znana od lat – należy likwidować niską emisję poprzez stosowanie ekologicznych sposobów ogrzewania, z których najwygodniejszym jest ciepło systemowe!

33 z 50 najbardziej zanieczyszczonych miast w Europie znajduje się w Polsce, z tego aż 10 w województwie śląskim!!!

Główną przyczyną złej jakości powietrza w okresie sezonu grzewczego jest emisja z indywidualnego ogrzewania budynków mieszkalnych, czyli tzw. „niska emisja”, ze względu na małą wysokość kominów, z których emitowane są zanieczyszczenia. Szczególnie na terenie Śląska, jak również w mniejszej skali w innych województwach poza emisją z budynków jednorodzinnych, zauważalny jest problem związany ze starą wielorodzinną zabudową mieszkaniową (tzw. „familoki”, kamienice itp., stare budynki, w którym są piece kaflowe).

Przyczyny niskiej emisji:

 • ogrzewanie domów słabej jakości paliwami (muły, flotokoncentraty, węgiel o niskiej jakości, mokre drewno itp.),
 • palenie w piecach śmieci i odpadów,
 • korzystanie z przestarzałych pieców,
 • nieodpowiednia izolacja domów i utrata energii w procesie ogrzewania,
 • emisja komunikacyjna, czyli ruch samochodowy i przestarzałe samochody,
 • mała popularność odnawialnych źródeł energii.

Najefektywniejszy sposób walki z niską emisją to: 

Uchwała antysmogowa

Sejmik Województwa Śląskiego jednogłośnie przyjął uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Nowe przepisy obowiązują od 1 września 2017 r. na terenie całego województwa śląskiego. Zgodnie z ich zapisami od tego czasu nie można stosować węgla brunatnego, mułów i flotokoncentratów oraz biomasy stałej o wilgotności powyżej 20 proc.

W uzasadnieniu przyjętych przez Sejmik przepisów czytamy:

„W celu wykonania zapisów uchwały, zwłaszcza dotyczących wymiany instalacji grzewczych niezbędne jest zapewnienie dofinansowania działań w tym zakresie, zarówno na poziomie kraju, jak i regionu. Jedną z możliwości dofinansowania działań związanych z ograniczeniem niskiej emisji w województwie śląskim jest Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL). W ramach RPO WSL wsparcie przewidziano w osi priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna. Jest ono przeznaczone na realizację projektów dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii wraz z podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej. (…) Na budowę i przebudowę infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych przeznaczono 67 913 372 euro. Planuje się skierowanie wsparcia na realizację projektów inwestycyjnych dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej. Wsparcie przewiduje w szczególności budowę i przebudowę infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, takich jak: biomasa, słońce, woda, geotermia, wiatr, w tym instalacji kogeneracyjnych”. 

źródło: www.sejmik.slaskie.pl/news/8853/ 

Możliwości dofinansowania wymiany pieców węglowych

Chcesz wymienić piec węglowy na ekologiczne źródło ogrzewania, jakim jest oferowane przez nas ciepło systemowe?

Sprawdź koniecznie, jakie możesz uzyskać dofinansowanie!

Informacje o rodzaju dotacji, wysokości dofinansowania i warunkach jakie musisz spełnić uzyskasz w swoim Urzędzie Miasta/Gminy. 

Przeważnie dofinansowanie udzielane jest na :

 • zmianę ogrzewania węglowego na ciepło z sieci ciepłowniczej,
 • zmianę ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe,
 • zmianę ogrzewania węglowego na ogrzewanie elektryczne,
 • zmianę ogrzewania węglowego na ogrzewanie olejowe,
 • zmianę ogrzewania węglowego na odnawialne źródło energii. 

W większości gmin największe dopłaty są do zmiany ogrzewania węglowego na ciepło z sieci ciepłowniczej !

Przyłącz się do nas !!!  
PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa: 

 • wykona dokumentację techniczną przyłącza wraz z projektem przyłączenia,
 • wybuduje przyłącze zgodnie z dokumentacją i projektem oraz podłączy budynek do sieci ciepłowniczej.

Wnioskodawca

(lub nr zlecenia)

pracownika PTEP nadzorującego/realizującegoumowę

Pracownik Wnioskodawcy składający wniosek:

Dane użytkownika, któremu ma zostać przydzielona karta (dalej: Użytkownika):

Wnioskowany okres ważności karty F:

Oświadczenie Wnioskodawcy

Osoba dla której wnioskowana jest karta identyfikacyjna została poinformowana przez pracodawcę,że jej dane osobowe będą przetwarzane przez PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. z siedzibąJastrzębiu Zdroju przy ul. Rybnickiej 6c.

Wnioskowany użytkownik karty identyfikacyjnej nie był karany za spożywanie alkoholu, palenie papierosów oraz zabór mienia na terenie PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A.