Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A.

Podstawową działalnością PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. jest wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej dla potrzeb przemysłowych oraz dla mieszkańców regionu: Jastrzębia-Zdroju, Rybnika, Żor, Wodzisławia Śląskiego, Raciborza, Knurowa, Czerwionki-Leszczyn, Kuźni Raciborskiej i innych oraz produkcja sprężonego powietrza i chłodu dla potrzeb kopalń Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.

Nadrzędnym celem Spółki jest zapewnienie stałej dyspozycyjności, ciągłości dostaw i parametrów produkowanych mediów odpowiednio do wymagań klientów oraz uzyskanie i utrzymanie przewagi konkurencyjnej w zakresie mediów energetycznych poprzez efektywne zarządzanie kosztami, przy spełnieniu wymagań przepisów prawnych i innych, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy.

W związku z realizacją powyższych celów Spółka określiła niniejszą politykę, którą konsekwentnie realizuje poprzez:

 • utrzymanie dyspozycyjności oraz zapewnienie klientom ciągłości dostaw i parametrów produkowanych mediów w sposób bezpieczny i efektywny ekonomicznie,
 • spełnianie mających zastosowanie wymagań wpływających na funkcjonowanie Spółki,  zadowolenie klientów oraz wszystkich stron zainteresowanych,
 • racjonalizację polityki inwestycyjnej, przy wykorzystaniu efektywnych technologii, minimalizujących niekorzystny wpływ na środowisko naturalne oraz wpływających na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • realizację programu środowiskowego oraz zapobieganie zanieczyszczeniom i awariom w celu stałej poprawy stanu środowiska,
 • eliminowanie zagrożeń, zmniejszenie ryzyk BHP, zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym i zdarzeniom potencjalnie wypadkowym oraz dążenie do stałej poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w Spółce,
 • staranny dobór dostawców gwarantujący wysoką jakość oraz ciągłość dostaw materiałów, towarów i usług,
 • podnoszenie świadomości, poczucia odpowiedzialności, zaangażowania oraz uwzględniania roli pracowników oraz osób będących pod nadzorem Spółki w działaniach na rzecz  jakości, ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • konsultacje i udział pracowników/przedstawicieli pracowników,
 • podnoszenie kwalifikacji pracowników Spółki poprzez szkolenia oraz kursy specjalistyczne,
 • ciągłe doskonalenie i planowanie działań w zakresie zarządzania jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem i higieną pracy, jak również stały nadzór nad ich realizacją w celu optymalnego wykorzystania zasobów,
 • kreowanie pozytywnego wizerunku Spółki.

Gwarancją spełnienia przyjętej polityki jest wdrożony i doskonalony Zintegrowany System Zarządzania, oparty na normach:

 • PN-EN ISO 9001: 2015-10  Systemy zarządzania jakością. Wymagania,
 • PN-EN ISO 14001: 2015-09  Systemy zarządzania środowiskowego. Wymagania i wytyczne stosowania,
 • PN-ISO 45001:2018-06 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania i wytyczne stosowania,

który przyczynia się do budowania wizerunku Spółki jako firmy zarządzanej profesjonalnie oraz optymalnie gospodarującej dostępnymi zasobami.

Zarząd PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. zobowiązuje się do zapewnienia odpowiednich zasobów i środków umożliwiających realizację niniejszej polityki oraz ciągłego doskonalenia skuteczności i efektywności Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Realizując założenia przyjęte w polityce oraz wykorzystując posiadane zasoby, chcemy produkować nowoczesną, czystą i bezpieczną energię, umożliwiającą konkurowanie na rynku. Polityka ZSZ jest odpowiednia do celu istnienia i do kontekstu organizacji, a także jest znana i zakomunikowana wszystkim pracownikom Spółki oraz udostępniona dla stron zainteresowanych.

Prezes Zarządu
PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A.
Krzysztof Zalewski

Jastrzębie-Zdrój, 10.12.2020 r.