PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa przykłada dużą wagę do rozwoju idei społecznej odpowiedzialności biznesu. W swojej strategii rozwoju uwzględnia, oprócz podstawowej działalności gospodarczej, aspekty ekologiczne, społeczne i etyczne w kontaktach z pracownikami, klientami, akcjonariuszami, dostawcami i społecznością lokalną. Społeczna odpowiedzialność biznesu to nasz wkład w realizację polityki zrównoważonego rozwoju gospodarczego.

Rozwijanie i prowadzenie firmy tak, by osiągnięcie równowagi pomiędzy jej efektywnością i dochodowością a interesem społecznym stało się priorytetem, traktujemy jako społeczny obowiązek.

Wnioskodawca

(lub nr zlecenia)

pracownika PTEP nadzorującego/realizującegoumowę

Pracownik Wnioskodawcy składający wniosek:

Dane użytkownika, któremu ma zostać przydzielona karta (dalej: Użytkownika):

Wnioskowany okres ważności karty F:

Oświadczenie Wnioskodawcy

Osoba dla której wnioskowana jest karta identyfikacyjna została poinformowana przez pracodawcę,że jej dane osobowe będą przetwarzane przez PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. z siedzibąJastrzębiu Zdroju przy ul. Rybnickiej 6c.

Wnioskowany użytkownik karty identyfikacyjnej nie był karany za spożywanie alkoholu, palenie papierosów oraz zabór mienia na terenie PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A.