Raport środowiskowy PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. za rok 2021

PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. prowadzi swoje działania tak, aby utrzymywać najwyższe standardy ochrony środowiska i minimalizować negatywne skutki swojej działalności dla środowiska. Spółka w ramach wdrożonego Zintegrowanego Systemu Zarządzania, zgodnie z normą PN-EN ISO 14001, nadzoruje prowadzoną politykę środowiskową poprzez wewnętrzne jak i zewnętrzne audyty. Ponadto prowadzone są na każdym Zakładzie kwartalne kontrole środowiskowe, raz w roku przeprowadzany jest kompleksowo dla każdej jednostki Przegląd środowiskowy sprawdzający zgodność w poszczególnych komponentach środowiska. Wszystkie w/w działania zmierzają do doskonalenia systemu oraz dążą do spełnienia pełnej zgodności w wymaganiami prawnymi w tym obszarze. Spółka podlega również kontrolom Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w zakresie spełnienia wymagań prawnych.

PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. prowadzi racjonalną politykę inwestycyjną, przy wykorzystaniu sprawdzonych w warunkach przemysłowych, wysokosprawnych technologii prowadzących do minimalizacji niekorzystnego wpływu instalacji na środowisko naturalne.

Działając w obszarze dynamicznie zmieniających się wymagań prawnych i coraz ostrzejszych standardów w zakresie ochrony środowiska staramy się wyjść naprzeciw przyszłym wyzwaniom.

Wszystkie realizowane inwestycje ekologiczne, oprócz zapewnienia spełnienia wymagań prawnych, mają na celu poprawę komfortu życia mieszkańców okolicznych terenów. Zmniejszenie rocznych emisji zanieczyszczeń ma bezpośrednie przełożenie na mniejsze oddziaływanie na środowisko.

Poniżej przedstawiony został wykres obrazujący postęp, jaki PTEP S.A. wykonało w zakresie ograniczania emisji szkodliwych składników spalin do powietrza przez ostatnią dekadę.

 

Wykres 1. Emisje zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do atmosfery z instalacji PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. w latach 2011 - 2021

 

 

W zakresie racjonalnej i efektywnej gospodarki odpadami (UPS) powstającymi w wyniku spalania paliw, PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. całość popiołów lotnych przekazuje do zagospodarowania w podziemnych wyrobiskach górniczych. Mieszanka popiołowo-wodna doskonale sprawdza się przy zabezpieczeniach pustek poeksploatacyjnych, prowadzenia profilaktyki pożarowej i metanowej poprzez doszczelnianie i wypełnianie zrobów zwałowych, co zapobiega powstawaniu pożarów endogenicznych. Powstały żużel przekazywany jest firmom posiadającym odpowiednie decyzje administracyjne z zakresu gospodarki odpadami i zagospodarowany  jest głównie w budownictwie drogowym. Takie podejście pozwala na ograniczenie ilości deponowanych odpadów paleniskowych na składowiskach odpadów, pozwalając jednocześnie na zachowanie bioróżnorodności przyrodniczej oraz naturalnego krajobrazu.

Wykres 2. Uboczne produkty spalania wytworzone w instalacjach PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. w latach 2012-2021.

 

Po zmianach, jakie nastąpiły w zakresie ewidencji odpadami, dane dotyczące wytworzenia i zagospodarowania odpadów są sprawozdawane w Bazie Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) stanowiącej krajowy rejestr gospodarki odpadami (numer rejestrowy Spółki: 000005308).

W zakresie gospodarki wodno-ściekowej, działania PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. zmierzają do minimalizacji zużycia wody na cele przemysłowe oraz ograniczenia ilości odprowadzanych ścieków.  Działania jakie podjęto to:

  • monitoring zużycia wody na terenie zakładów w celu ograniczenia ubytków;
  • bieżąca modernizacja sieci ciepłowniczych;
  • podłączenia ścieków technologicznych do kanalizacji sanitarnej ograniczając tym samym ich zrzut do środowiska;
  • wykorzystanie wód opadowych i roztopowych do obiegów o mniejszych wymaganiach jakościowych.

Wnioskodawca

(lub nr zlecenia)

pracownika PTEP nadzorującego/realizującegoumowę

Pracownik Wnioskodawcy składający wniosek:

Dane użytkownika, któremu ma zostać przydzielona karta (dalej: Użytkownika):

Wnioskowany okres ważności karty F:

Oświadczenie Wnioskodawcy

Osoba dla której wnioskowana jest karta identyfikacyjna została poinformowana przez pracodawcę,że jej dane osobowe będą przetwarzane przez PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. z siedzibąJastrzębiu Zdroju przy ul. Rybnickiej 6c.

Wnioskowany użytkownik karty identyfikacyjnej nie był karany za spożywanie alkoholu, palenie papierosów oraz zabór mienia na terenie PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A.