Kapitał zakładowy Spółki PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa SA wynosi 370 836 300 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy trzysta złotych), i dzieli się na 3.708.363 (słownie: trzy miliony siedemset osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy) akcji imiennych o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych) każda.

Wszystkie akcje objęte zostały przez jednego akcjonariusza - PGNiG TERMIKA S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Modlińskiej 15.  

Wnioskodawca

(lub nr zlecenia)

pracownika PTEP nadzorującego/realizującegoumowę

Pracownik Wnioskodawcy składający wniosek:

Dane użytkownika, któremu ma zostać przydzielona karta (dalej: Użytkownika):

Wnioskowany okres ważności karty F:

Oświadczenie Wnioskodawcy

Osoba dla której wnioskowana jest karta identyfikacyjna została poinformowana przez pracodawcę,że jej dane osobowe będą przetwarzane przez PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. z siedzibąJastrzębiu Zdroju przy ul. Rybnickiej 6c.

Wnioskowany użytkownik karty identyfikacyjnej nie był karany za spożywanie alkoholu, palenie papierosów oraz zabór mienia na terenie PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A.