Zintegrowany System Zarządzania funkcjonuje w Spółce od 2005 roku.

W dniach 11-13.07.2022r. w PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. odbył się audit nadzoru Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ).

Audit został przeprowadzony przez auditorów Polskiego Rejestru Statków S.A., którzy potwierdzili zgodność wdrożonego w Spółce ZSZ z normami:

  • PN-EN ISO 9001:2015-10 Systemy zarządzania jakością. Wymagania,
  • PN-EN ISO 14001:2015-09 Systemy zarządzania środowiskowego. Wymagania i wytyczne stosowania,
  • PN-ISO 45001:2018-06 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania i wytyczne stosowania.

Zakres certyfikacji obejmuje: wytwarzanie ciepła, energii elektrycznej, sprężonego powietrza i chłodu, przesyłanie i dystrybucję ciepła, z uwzględnieniem zmian organizacyjnych jakie nastąpiły z dniem 01.05.2021r.

 

Uzyskany certyfikat potwierdza, że PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. zapewnia wysoką jakość produktów i usług, a co za tym idzie - spełnia wymagania klientów i wszystkich zainteresowanych stron, przy jednoczesnym realizowaniu działań na rzecz ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Uzyskany certyfikat jest ważny do dnia 29.04.2024r.

Załączone pliki:

  • Certyfikat ZSZ
  • Załącznik do certyfikatu ZSZ

Wnioskodawca

(lub nr zlecenia)

pracownika PTEP nadzorującego/realizującegoumowę

Pracownik Wnioskodawcy składający wniosek:

Dane użytkownika, któremu ma zostać przydzielona karta (dalej: Użytkownika):

Wnioskowany okres ważności karty F:

Oświadczenie Wnioskodawcy

Osoba dla której wnioskowana jest karta identyfikacyjna została poinformowana przez pracodawcę,że jej dane osobowe będą przetwarzane przez PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. z siedzibąJastrzębiu Zdroju przy ul. Rybnickiej 6c.

Wnioskowany użytkownik karty identyfikacyjnej nie był karany za spożywanie alkoholu, palenie papierosów oraz zabór mienia na terenie PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A.