Prywatność i poszanowanie danych osobowych jest priorytetem dla PGNiG TERMIKA  Energetyka Przemysłowa S.A., w związku
z tym dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo i ochronę podczas ich przetwarzania.

 

W Spółce wprowadzono zabezpieczenia i procedury chroniące dane osobowe, na bieżąco analizowane jest  ryzyko przetwarzania danych, a pracownicy przechodzą  regularne szkolenia. Proces przetwarzania i ochrony danych osobowych odbywa się zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) i innymi krajowymi przepisami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych.

 

 

Celem niniejszej Karty Ochrony Danych Osobowych jest poinformowanie w jasny i prosty sposób, o tym, w jaki sposób PGNiG TERMIKA  Energetyka Przemysłowa S.A., jako administrator przetwarza dane osobowe oraz w jaki sposób każdy może kontrolować ich wykorzystanie i realizować swoje prawa.

 

 

Data ostatniej modyfikacji: 23.03.2023r.

KARTA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A.

DEFINICJE

 1. Administrator - PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, (44-330) przy ul. Rybnickiej 6c, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy X Wydział Gospodarczy w Gliwicach, pod numerem KRS: 0000076747; NIP: 633-10-05-997. 
 2. Dane osobowe - wszelkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym wizerunek, nagranie głosu, dane kontaktowe, dane o lokalizacji, informacje zawarte w korespondencji, informacje gromadzone za pośrednictwem sprzętu rejestrującego lub innej podobnej technologii.
 3. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 119/1 z dnia 4 maja 2016).
 4. Podmiot danych - osoba fizyczna, której dotyczą dane osobowe przetwarzane przez Administratora, np. osoba korzystająca z usług Administratora, świadcząca usługi dla Administratora lub kierująca do Administratora zapytanie w formie pisemnej tradycyjnej lub elektronicznej.

KONTAKT W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ DANYCH OSOBOWYCH

 1. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się skontaktować:
  1. telefonując pod  numer:  32 7537115 od  poniedziałku  do  piątku  w  godz.  7:00 - 15:00,
  2. pisząc na adres  mailowy: daneosobowe@termika.pgnig.pl,
  3. pocztą tradycyjną na adres siedziby PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A.

PRZETWARZANIE DANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA

 1. W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie przepisami w zakresie ochrony danych osobowych, w tym w szczególności z przepisami RODO oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) i przewidzianymi w nich zasadami.
 2. Administrator:
  1. zapewnia przejrzystość przetwarzania danych osobowych,
  2. zawsze informuje o przetwarzaniu danych w momencie ich zbierania, w szczególności o celu i podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych, chyba że na podstawie odrębnych przepisów nie jest do tego zobowiązany,
  3. dba o to, by dane były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i przetwarzane były tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne,
  4. przetwarzając dane, Administrator zapewnia ich bezpieczeństwo i poufność oraz dostęp do informacji o przetwarzaniu Podmiotom danych. Gdyby pomimo stosowanych środków bezpieczeństwa doszło do naruszenia ochrony danych osobowych (np. „wycieku” danych lub ich utraty) i takie naruszenie mogłoby powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności Podmiotów danych, Administrator poinformuje o takim zdarzeniu Podmioty danych w sposób zgodny z przepisami.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

 1. W celu zapewnienia integralności i poufności danych Administrator wdrożył procedury umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie osobom upoważnionym i wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia, że wszystkie operacje na danych osobowych są rejestrowane i dokonywane tylko przez osoby uprawnione.
 2. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.
 3. Administrator prowadzi na bieżąco analizę ryzyka i monitoruje adekwatność stosowanych zabezpieczeń danych osobowych do identyfikowanych zagrożeń. W razie konieczności Administrator wdraża dodatkowe środki służące zwiększeniu bezpieczeństwa.

CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA

KORESPONDENCJA (E-MAIL, TRADYCYJNA)

 1. W przypadku kierowania do Administratora za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail lub tradycyjnej korespondencji niezwiązanej z zawartą z nadawcą umową lub świadczonymi usługami, dane osobowe zawarte w tej korespondencji są przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji i rozwiązania sprawy, której dotyczy korespondencja.
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu korespondencji kierowanej do niego w związku z jego działalnością gospodarczą.
 3. Administrator przetwarza wyłącznie dane osobowe istotne dla sprawy, której dotyczy korespondencja. Całość korespondencji jest przechowywana w sposób zapewniający bezpieczeństwo zawartych w niej danych osobowych (oraz innych informacji) i ujawniana jedynie osobom uprawnionym.

KONTAKT TELEFONICZNY

W przypadku kontaktowania się z Administratorem drogą telefoniczną, w sprawach niezwiązanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami, Administrator może żądać podania danych osobowych tylko wówczas, gdy będzie to niezbędne do obsługi sprawy, której dotyczy kontakt. Podstawą prawną jest w takim wypadku prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na konieczności rozwiązania zgłoszonej sprawy związanej z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.

FORMULARZE KONTAKTOWE

 1. Administrator udostępnia możliwość skontaktowania się z nim za pomocą elektronicznych formularzy kontaktowych udostępnionych w serwisach internetowych Administratora. W przypadku skorzystania z formularza kontaktowego wymagane jest podanie danych osobowych niezbędnych do nawiązania kontaktu i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Podanie danych osobowych jest konieczne w zakresie niezbędnym do przyjęcia i obsługi zapytania, a także udzielenia odpowiedzi na zapytanie.
 2. Dane osobowe są przewarzane w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz. W przypadku zapytań związanych z zawartą z nadawcą umową lub świadczonymi usługami podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). W przypadku zapytań niezwiązanych z zawartą z nadawcą umową lub świadczonymi usługami podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na udzieleniu odpowiedzi na zapytanie.
 3. Administrator przetwarza wyłącznie dane osobowe niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zapytanie.

PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG LUB WYKONYWANIEM INNYCH UMÓW

W przypadku zbierania danych dla celów związanych z zawarciem lub wykonaniem konkretnej umowy, Administrator przekazuje osobie, której dane dotyczą, szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych w momencie zawierania umowy lub w momencie pozyskania danych osobowych w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne w celu podjęcia przez Administratora działań na żądanie Podmiotu danych, przed zawarciem umowy. Zakres przekazywanych danych jest w każdym wypadku ograniczony do stopnia niezbędnego dla ww. celów. Podstawą prawną w takim wypadku jest niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH CZŁONKÓW ORGANÓW, PROKURENTÓW, PEŁNOMOCNIKÓW LUB PERSONELU KONTRAHENTÓW LUB KLIENTÓW WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z ADMINISTRATOREM

 1. W związku z zawieraniem umów w ramach prowadzonej działalności, Administrator pozyskuje od kontrahentów (klientów) dane członków organów, prokurentów lub pełnomocników, osób zaangażowanych w realizację umów (np. osób uprawnionych do kontaktu, wykonujących zlecenia itp.).
 2. Wyżej wymienione dane identyfikacyjne pozyskiwane są również z dostępnych rejestrów publicznych (KRS, CEDG, itp.)
 3. Zakres przekazywanych danych jest w każdym wypadku ograniczony do stopnia niezbędnego dla potwierdzenia posiadanych uprawnień do reprezentacji oraz wykonania umowy i zazwyczaj nie obejmuje innych informacji niż imię i nazwisko oraz służbowe dane kontaktowe.
 4. Takie dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora oraz jego kontrahenta (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na umożliwieniu prawidłowego i efektywnego wykonywania umowy. Takie dane mogą być ujawniane osobom trzecim zaangażowanym w realizację umowy.
 5. Dane przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji powyższych interesów oraz wykonania obowiązków wynikających z przepisów.

ZBIERANIE DANYCH W RAMACH KONTAKTÓW BIZNESOWYCH

 1. W związku z prowadzoną działalnością Administrator zbiera dane osobowe także w innych przypadkach, np. podczas spotkań biznesowych, w celach związanych z inicjowaniem i utrzymywaniem kontaktów biznesowych. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym wypadku uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na tworzeniu sieci kontaktów w związku z prowadzoną działalnością.
 2. Dane osobowe zebrane w takich przypadkach przetwarzane są wyłącznie w celu, dla jakiego zostały zebrane, a Administrator zapewnia ich odpowiednią ochronę.

REKRUTACJA

 1. W ramach procesów rekrutacyjnych Administrator oczekuje przekazywania danych osobowych jedynie w zakresie określonym w Kodeksie Pracy. W przypadku, gdy stanowisko, na które kandydat aplikuje wymaga przedstawienia zaświadczenia o niekaralności, przekazanie zaświadczenia odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Nie należy przekazywać informacji w szerszym zakresie. W razie, gdy przesłane aplikacje będą zawierać dodatkowe dane, wykraczające poza zakres wskazany w przepisach prawa, ich przetwarzanie będzie oparte na zgodzie kandydata (art. 6 ust. 1 lit. a RODO, a w przypadku przekazania danych zaliczanych do szczególnej kategorii danych osobowych art. 9 ust. 1 lit. a RODO). Zgoda powinna być wyrażona poprzez jednoznaczną czynność potwierdzającą, jaką jest złożenie oświadczenia lub zaznaczenie odpowiedniego checkbox’a. W przypadku, gdy przesłane aplikacje będą zawierać informacje nieadekwatne do celu, jakim jest rekrutacja, nie będą one wykorzystywane ani uwzględniane w procesie rekrutacyjnym.
 2. Dane osobowe są przetwarzane:
  • w przypadku, gdy preferowaną formą zatrudnienia jest umowa o pracę w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia, w tym w szczególności Kodeksu pracy podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami prawa pracy),
  • w przypadku, gdy preferowaną formą zatrudnienia jest umowa cywilnoprawna w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego podstawą prawną przetwarzania danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest podjęcie działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • w przypadku wykorzystania podczas procesu rekrutacji testów i/lub kwestionariuszy Administrator realizuje je za zgodą kandydata (art. 6 ust. 1 lit a RODO). Kandydatowi przysługuje prawo odmowy wzięcia udziału w wypełnieniu testu i/lub kwestionariusza, co nie wpływa na przebieg rekrutacji,
  • w celu ustalenia lub dochodzenia przez Administratora ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami wysuwanymi wobec Administratora podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • w celu weryfikacji kwalifikacji i umiejętności kandydata lub kandydatki oraz ustalenia warunków współpracy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest weryfikacja kandydatów do pracy oraz określenie warunków ewentualnej współpracy,
  • w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa ani przez Administratora, a także dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 1 lit. a RODO).
 3. W zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę, można ją wycofać w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. W przypadku wyrażenia zgody dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych, dane osobowe usuwane są nie później niż po upływie 12 miesięcy - o ile wcześniej zgoda nie została wycofana.
 4. Podanie danych w zakresie określonym w art. 22(1) Kodeksu pracy jest wymagane, w przypadku preferowania przez kandydata zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę, przez przepisy prawa, w tym przede wszystkim przez kodeks pracy, zaś w przypadku preferowania zatrudnienia w oparciu o umowę cywilnoprawną przez Administratora. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości rozpatrzenia danej kandydatury w procesie rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne.

PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z PROWADZONYM MONITORINGIEM WIZYJNYM OBIEKTÓW PTEP S.A.

 1. Administrator prowadzi monitoring wizyjny na swoich obiektach tj. nieruchomościach stanowiących mienie PTEP SA oraz nieruchomościach, którymi PTEP SA zarządza na podstawie odpowiednich umów i ustaleń, a także teren wokół tych nieruchomości, jeżeli jest to konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa zarządzanego mienia i nie narusza to praw osób. Monitoringiem objęte są również urządzenia i pomieszczenia techniczne wykorzystywane w procesie produkcji czy świadczenia usług.
 2. Dane osobowe przetwarzane są w systemie monitoringu w celu zapewnienia ochrony mienia, zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i osób przebywających na terenie Administratora, zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę,a także prowadzenia nadzoru nad procesami produkcji. Nagrania z monitoringu wizyjnego mogą być przetwarzanie również w celach statystycznych i analitycznych (np. określenie liczby osób, ilości oraz typów pojazdów).
 3. Nagrania z monitoringu wizyjnego przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO). 
 4. Zapisy monitoringu udostępnia się na pisemne żądanie podmiotowi uprawnionemu lub osobie fizycznej, która wykaże uzasadnioną potrzebę.
 5. Nagrania z monitoringu wizyjnego przetwarzane są nie dłużej niż 3 miesiące, chyba że zostały one zabezpieczone w związku z prowadzonym przez organy ścigania postępowaniem. W takim przypadku okres przechowywania nagrań wydłuża się do prawomocnego zakończenia sprawy.

ZBIERANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z OBSŁUGĄ RUCHU OSOBOWEGO I MATERIAŁOWEGO

 1. Administrator przetwarza dane osobowe pracowników i gości przebywających w obiektach Administratora w celu zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony osób, obszarów, obiektów oraz urządzeń PTEP S.A., tj. zapewnienie ruchu osobowego i materiałowego na terenie PTEP S.A.
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na zapewnieniu ruchu osobowego i materiałowego na terenie PTEP S.A.
 3. Dane osobowe zebrane w związku z ruchem osobowym i materiałowym przetwarzane są przez okres:
  • 2 lata od chwili zarejestrowania ostatniej aktywności w systemie kontroli dostępu w przypadku procesu przetwarzania danych osobowych związanego z ruchem osobowym,
  • w przypadku procesu przetwarzania danych osobowych związanego z ruchem materiałowym zgodnie z okresem określonym w Instrukcji nr 15/TEP/EZWT/2019 „Zasady transportu wewnątrzzakładowego w PTEP S.A.”.

PROFILE NA PORTALACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH ORAZ STRONY WWW

 1. Administrator posiada publiczne profile na portalach społecznościowych (Facebook, Instagram, Twitter oraz LinkedIn) oraz strony internetowe. W związku z powyższym Administrator przetwarza dane, które zostały pozostawione przez osoby odwiedzające te profile (min. polubienia, komentarze, udostępnienia).
 2. Dane osobowe takich osób są przetwarzane w celu umożliwienia im aktywności na profilach, przedstawienia informacji o podejmowanych inicjatywnych przez Administratora, promowania różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, przeprowadzania konkursów oraz w celach statystycznych i analitycznych. Dodatkowo dane takich osób mogą być przetwarzane w celu dochodzenia i obrony przed roszczeniami.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na promowaniu własnej marki, poprawianiu jakości świadczonych usług oraz w razie takiej konieczności na dochodzeniu roszczeń i obronie przed roszczeniami.

PRZETWARZANIE PLIKÓW COOKIES

 1. W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie Administrator korzysta na swoich stronach internetowych z plików cookie. Pliki cookie są drobnymi plikami wysłanymi przez stronę internetową i przechowywanymi w pamięci przeglądarki internetowej odwiedzającego stronę. 
 2. Przetwarzanie plików cookie odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu polegającego na poprawie stabilności i funkcjonalności stron internetowych, analizy błędów oraz zapewnienia bezpieczeństwa. Dane są przechowywane ze względów czysto technicznych i nie są kojarzone z konkretną osobą.
 3. Przetwarzanie adresu IP wykorzystywane jest do geolokalizacji, celem zbadania czy możliwe jest zaoferowanie swoich usług w tym regionie, co wynika z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO.
 4. Administrator może wykorzystywać zarówno stałe, jak i sesyjne pliki cookie. Stałe pliki cookie pozostają w pamięci przeglądarki internetowej, w urządzeniu elektronicznym po jej zamknięciu i mogą być wykorzystywane w trakcie kolejnych wizyt na stronie internetowej. Sesyjne pliki cookie znikają po tym jak odwiedzający stronę zamknie przeglądarkę internetową w swoim urządzeniu elektronicznym.
 5. Na stronach Administratora stosowane są dwa typy plików cookies:
  • funkcjonalne – obejmuje wyłącznie pliki cookie, które zapewniają podstawowe funkcje i zabezpieczenia strony internetowej i są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej. Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych osobowych. Używamy tych plików cookie ze względu na nasz uzasadniony interes polegający na prezentacji naszych produktów i naszej firmy jako całości. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO.
  • statystyczne – obejmuje inne pliki cookie, które nie są niezbędne do funkcjonowania strony internetowej i są wykorzystywane do celów wewnętrznych oraz naszych kontrahentów celem ciągłego ulepszania naszej strony internetowej. Zbieramy dane do celów statystycznych i analitycznych, pliki cookie zawarte w tej kategorii mogą zawierać dane osobowe i w związku z tym wymagane jest uzyskanie zgody użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a) RODO.
 6. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień przeglądarki jak również usunąć pliki typu cookies z twardego dysku komputera, zablokować wszystkie przysyłane pliki typu cookies lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem ich na dysku. Należy jednak pamiętać, że w przypadku całkowitego wyłączenia korzystania z plików cookies funkcjonalność i zakres strony internetowej mogą zostać ograniczone. Ustawienia popularnych przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies można zmienić w następujący sposób:

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W POSTACI WIZERUNKÓW OSÓB FIZYCZNYCH W ZWIĄZKU Z ICH UCZESTNICTWEM W WYDARZENIACH SPONSOROWANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA.

 1. W ramach działalności związanej z marketingiem Administrator sponsoruje wydarzenia kulturalne i sportowe. Administrator może przetwarzać wizerunki Uczestników takich wydarzeń uwiecznione na materiałach fotograficznych.
 2. Dane osobowe takich osób są przetwarzane w celu działalności PR Administratora - budowanie pozytywnego wizerunku marki, upowszechnienie, utrwalenie i podniesienie renomy Administratora. Postawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

UWAGA: Powyższa informacja nie dotyczy przetwarzania danych osobowych przez administratorów portali społecznościowych.

ODBIORCY DANYCH

W związku z prowadzeniem przez Administratora działalności wymagającej przetwarzania danych osobowych, dane osobowe mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom współpracującym w zakresie świadczonych usług (np. podwykonawcy) oraz wspierania bieżących procesów biznesowych (m.in. dostawcy systemów informatycznych i usług IT, księgowych, pocztowych, kurierskich, itp.), spółki należące do Grupy Kapitałowej ORLEN[1], a w stosowanych przypadkach także podmioty uzyskujące dostęp do danych w oparciu o przepisy powszechnie obowiązującego prawa, m.in.: instytucje, organy i agencje Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), a także inne podmioty, którym wymienione organizacje powierzyły wykonywanie zadań.

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG

 1. Administrator co do zasady nie przekazuje danych poza poza Europejski Obszar Gospodarczy („EOG”). Jeżeli przekazanie danych osobowych poza EOG będzie konieczne, to będzie realizowane wyłącznie z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:
  • współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej dotycząca stwierdzenia zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych,
  • stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską,
  • stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy,
  • w razie przekazywania danych do USA - współpracę z certyfikowanymi podmiotami, które przystąpiły do Data Privacy Framework („DPF”) lub innych w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej, dotycząca stwierdzenia zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych.
 2. Administrator informuje Podmiot danych o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Okres przetwarzania danych może także wynikać z przepisów, gdy stanowią one podstawę przetwarzania. W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora - np. ze względów bezpieczeństwa - dane przetwarzane są przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, dane przetwarzane są do czasu jej wycofania. Gdy podstawę przetwarzania stanowi niezbędność do zawarcia i wykonania umowy, dane są przetwarzane do momentu jej rozwiązania.
 2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym okresie - jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.
 3. Dane pozyskane przez pliki cookies będą przetwarzane zgodnie z zapisami w Przetwarzanie plików cookies.

UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

 1. Podmiotom danych przysługują następujące prawa:
  1. prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych - na tej podstawie Administrator przekazuje osobie fizycznej zgłaszającej żądanie informację o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym są ujawniane,
   i planowanym terminie usunięcia danych,
  2. prawo uzyskania kopii danych - na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych osobowych dotyczących osoby fizycznej zgłaszającej żądanie,
  3. prawo do sprostowania - Administrator zobowiązany jest usuwać ewentualne niezgodności lub błędy przetwarzanych danych osobowych oraz uzupełniać je, jeśli są niekompletne,
  4. prawo do usunięcia danych - na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane,
  5. prawo do ograniczenia przetwarzania - w razie zgłoszenia takiego żądania Administrator zaprzestaje wykonywania operacji na danych osobowych z wyjątkiem operacji, na które wyraził zgodę Podmiot danych - oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzja organu nadzorczego zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych),
  6. prawo do przenoszenia danych - na tej podstawie - w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą - Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na odczyt danych przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi, jednakże pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora, jak również wskazanego podmiotu,
  7. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych - Podmiot danych może w każdym momencie sprzeciwić się - z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją - przetwarzaniu danych osobowych, które odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów marketingowych, analitycznych lub statystycznych albo ze względów związanych z ochroną mienia); sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie,
  8. prawo wycofania zgody - jeśli dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, Podmiot danych ma prawo wycofać ją w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem,
  9. prawo do skargi - w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, Podmiot danych może złożyć skargę do organu nadzorującego przetwarzanie danych osobowych. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.Szczegółowy opis procedury wnoszenia skargi dostępny jest pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/83/155.

ZGŁASZANIE ŻĄDAŃ ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRAW

 1. Żądanie dotyczące realizacji praw Podmiotów danych można złożyć w formie pisemnej:
  • na adres korespondencyjny Administratora: PTEP S.A., 44-330 Jastrzębie-Zdrój, ul. Rybnicka 6c, z dopiskiem „DANE OSOBOWE”,
  • na adres e-mail: daneosobowe@termika.pgnig.pl.
 2. Aby nie dopuścić do naruszenia praw lub wolności osób fizycznych spowodowanej naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych nie będą realizowane żadne uprawnienia wynikające z art. 15-21 RODO zgłaszane podczas rozmowy telefonicznej, ze względu na brak możliwości weryfikacji tożsamości.
 3. Jeżeli Administrator nie będzie w stanie zidentyfikować osoby fizycznej na podstawie zgłoszonego żądania lub zaistnienia wątpliwości co do jego tożsamości, w celu zachowania bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych, Administrator uprawniony jest do zweryfikowania tożsamości osoby, która składa żądanie poprzez żądanie przekazania dodatkowych danych potwierdzających tożsamość wnoszącego. Podanie takich danych nie jest obowiązkowe, jednak brak ich podania będzie skutkować odmową realizacji żądania.
 4. Żądanie może zostać zgłoszone osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika (np. członka rodziny). Ze względu na bezpieczeństwo danych osobowych Administrator zachęca posługiwanie się pełnomocnictwem w formie poświadczonej przez notariusza lub upoważnionego radcę prawnego bądź adwokata, co istotnie przyspieszy weryfikację autentyczności żądania.
 5. Odpowiedź na zgłoszenie zostanie udzielona w ciągu 30 dni od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach tego działania i okresie, w którym żądanie zostanie zrealizowane.
 6. Odpowiedzi na żądanie Administrator udziela w tej samej formie w jakiej zostało skierowane do Administratora, chyba, że wnioskodawca zażądał udzielenia odpowiedzi w innej formie. W przypadku, gdy termin realizacji żądania uniemożliwia Administratorowi udzielenie odpowiedzi drogą pisemną, a zakres danych osobowych wnioskodawcy przetwarzanych przez Administratora umożliwia kontakt drogą elektroniczną, Administrator udziela odpowiedzi drogą elektroniczną.
 7. Administrator przechowuje informacje dotyczące zgłoszonego żądania oraz osoby, która żądanie zgłosiła, w celu zapewnienia możliwości wykazania zgodności oraz w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń Podmiotów danych.

POZOSTAŁE INFORMACJE

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do anonimizacji wszelkich zbieranych od Podmiotu danych informacji w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. Zanonimizowane informacje (informacje nie umożliwiające osobistej identyfikacji) mogą być wykorzystywane i ujawniane podmiotom trzecim.
 2. Dostęp do danych osobowych mają tylko nasi wybrani pracownicy Administratora oraz pracownicy sprawdzonych podwykonawców, z których usług Administrator korzysta, którzy ponadto są zobowiązani do zachowania uzyskanych informacji w ścisłej tajemnicy.
 3. Administrator wdraża należyte techniczne, organizacyjne i fizyczne środki ochrony zbieranych danych osobowych i ochrony tych danych przed niedozwolonym dostępem. Niezależnie od powyższego należy mieć świadomość, że żadna z metod przechowywania danych elektronicznych oraz transmisji danych przez Internet oraz urządzenia mobilne nie jest w pełni bezpieczna.

[1]Lista podmiotów z Grupy Kapitałowej ORLEN jest dostępna pod adresem: https://www.orlen.pl/pl/o-firmie/o-spolce/organy-i-struktura-spolki/struktura-grupy-orlen lub innym, który go zastąpi w przyszłości.

Wnioskodawca

(lub nr zlecenia)

pracownika PTEP nadzorującego/realizującegoumowę

Pracownik Wnioskodawcy składający wniosek:

Dane użytkownika, któremu ma zostać przydzielona karta (dalej: Użytkownika):

Wnioskowany okres ważności karty F:

Oświadczenie Wnioskodawcy

Osoba dla której wnioskowana jest karta identyfikacyjna została poinformowana przez pracodawcę,że jej dane osobowe będą przetwarzane przez PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. z siedzibąJastrzębiu Zdroju przy ul. Rybnickiej 6c.

Wnioskowany użytkownik karty identyfikacyjnej nie był karany za spożywanie alkoholu, palenie papierosów oraz zabór mienia na terenie PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A.