Raport środowiskowy

Raport środowiskowy PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. za rok 2023.

PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. prowadzi swoje działania tak, aby zgodnie z założeniami Zintegrowanego Systemu Zarządzania utrzymywać najwyższe standardy ochrony środowiska. Wszelkie podejmowane działania zmierzające do prowadzenia prawidłowego zarządzania środowiskowego mają na celu utrwalenie wizerunku przedsiębiorstwa „przyjaznego środowisku”, zapobieganie zanieczyszczeniom oraz zmniejszenie do minimum negatywnego oddziaływania na środowisko. W tym celu realizowane są programy środowiskowe zatwierdzane na każdy rok dla każdego Zakładu, na bieżąco nadzorowane są prace automatycznego systemu monitoringu spalin, przeprowadzane są kwartalne kontrole środowiskowe we wszystkich Zakładach, a także wewnętrzne oceny zgodności z wymaganiami prawnymi mającymi zastosowanie w Spółce.

PTEP S.A. prowadzi racjonalną politykę inwestycyjną, przy wykorzystaniu sprawdzonych w warunkach przemysłowych, wysokosprawnych technologii prowadzących do minimalizacji niekorzystnego wpływu instalacji na środowisko naturalne.

Działając w obszarze dynamicznie zmieniających się wymagań prawnych i coraz ostrzejszych standardów w zakresie ochrony środowiska staramy się wyjść naprzeciw przyszłym wyzwaniom prowadząc politykę inwestycyjną bez obaw wkraczając w kolejne okresy działalności.

Świadectwem naszej odpowiedzialności za otoczenie jest szereg działań podejmowanych na rzecz ochrony środowiska naturalnego:

Wszystkie realizowane inwestycje ekologiczne, oprócz zapewnienia spełnienia wymagań prawnych, mają na celu poprawę komfortu życia mieszkańców okolicznych terenów. Zmniejszenie rocznych emisji zanieczyszczeń ma bezpośrednie przełożenie na mniejsze oddziaływanie na środowisko.

Poniżej przedstawiony został wykres obrazujący postęp, jaki PTEP S.A. wykonało w zakresie  ograniczaniu emisji szkodliwych składników spalin do powietrza przez ostatnie lata.

 

Wykres 1. Emisje zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do atmosfery z instalacji PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. w latach 2010 - 2023

 

 

W zakresie racjonalnej i efektywnej gospodarki odpadami (UPS) powstającymi w wyniku spalania paliw, PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A.  całość popiołów lotnych przekazuje do zagospodarowania  w podziemnych wyrobiskach górniczych. Mieszanka popiołowo-wodna doskonale sprawdza się przy zabezpieczeniach pustek poeksploatacyjnych, prowadzenia profilaktyki pożarowej i metanowej poprzez doszczelnianie i wypełnianie zrobów zwałowych, co zapobiega powstawaniu pożarów endogenicznych. Powstały żużel przekazywany jest firmom posiadającym odpowiednie decyzje administracyjne z zakresu gospodarki odpadami i zagospodarowany  głównie w budownictwie drogowym. Takie podejście pozwala na ograniczenie ilości deponowanych odpadów paleniskowych na składowiskach odpadów, pozwalając jednocześnie na zachowanie bioróżnorodności przyrodniczej oraz naturalnego krajobrazu.

 

Wykres.2 Uboczne produkty spalania wytworzone w instalacjach PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. w latach 2012-2023.

 

W zakresie gospodarki wodno-ściekowej, działania PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. zmierzają do minimalizacji zużycia wody na cele przemysłowe oraz ograniczenia ilości odprowadzanych ścieków.  Działania jakie podjęto to: