Obowiązek Informacyjny

Obowiązek informacyjny wobec właścicieli danych osobowych

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej Rozporządzeniem) informujemy, że od dnia 25 maja 2018r aktualne są poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. z siedzibą Jastrzębiu Zdroju:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. z siedzibą Jastrzębiu Zdroju przy ul. Rybnickiej 6c (dane kontaktowe: tel. 32 7537101, 32 7537201; adres e-mail: daneosobowe@termika.pgnig.pl).

PRACOWNICY ZATRUDNIENI NA PODSTAWIE UMÓW O PRACĘ LUB  WSPÓŁPRACUJĄCY  NA PODSTAWIE INNYCH UMÓW  (umowa o dzieło, umowa zlecenia, staż absolwencki, praktyki etc.)

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. w celu związanym z realizacją zawartej umowy o pracę lub innej umowy, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Podanie danych w powyższym celu jest dobrowolne i jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy, a ich niepodanie uniemożliwia zawarcie umowy.

Pani/Pana dane osobowe są również przetwarzane przez PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. w celu podejmowanych przez Administratora czynności wobec kontrahentów/klientów PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A., w szczególności w ramach negocjowania i zawierania umów, prowadzenia postępowań przetargowych, oceny możliwości i określenia warunków przyłączenia do sieci, na  podstawie art. 6 ust.1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych wyżej celów przetwarzania tj. przez okres do czasu zakończenia umowy, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, a także dla ustalenia, dochodzenia lub obrony (zabezpieczenia) roszczeń Administratora.

KLIENCI

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. w celu związanym z podjęciem na Pani/Pana wniosek działań zmierzających do zawarcia umowy lub z realizacją zawartej umowy, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Podanie danych w powyższym celu jest dobrowolne i jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy, a ich niepodanie uniemożliwia zawarcie umowy.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych wyżej celów przetwarzania tj. przez okres niezbędny do realizacji wniosku lub do czasu zakończenia umowy, a po tym czasie przez okres oraz  w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, a także dla ustalenia, dochodzenia lub obrony (zabezpieczenia) roszczeń Administratora.

KONTRAHENCI (ODBIORCY i DOSTAWCY wraz z reprezentującymi ich pracownikami)

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez w/w firmę w celu związanym z realizacją zawartej umowy, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b i c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Podanie danych w powyższym celu jest dobrowolne i jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy, a ich niepodanie uniemożliwia zawarcie umowy.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych wyżej celów przetwarzania tj. przez okres do czasu zakończenia umowy, a po tym czasie przez okres oraz  w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, a także dla ustalenia, dochodzenia lub obrony (zabezpieczenia) roszczeń Administratora.

WŁAŚCICIELE I UŻYTKOWNICY WIECZYŚCI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH UMIEJSCOWIONE SĄ SIECI 
(służebność przesyłu, uzgodnienia branżowe)

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez w/w firmę w celu związanym z realizacją zawartej umowy na podstawie art. 6 ust.1 lit. b) Rozporządzenia; wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na podstawie art. 6 ust.1 lit. c) Rozporządzenia lub dla realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora związanych z prawem do posadowienia sieci na cudzych gruntach - na podstawie art. 6 ust.1 lit. f) Rozporządzenia.

W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych następuje w związku z zawarciem i realizacją umowy podanie danych jest dobrowolne i jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy, a ich niepodanie uniemożliwia zawarcie umowy.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych wyżej celów przetwarzania tj.:

  • w zakresie realizacji umowy, przez okres do czasu zakończenia umowy, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, a także dla ustalenia, dochodzenia lub obrony (zabezpieczenia) roszczeń Administratora;
  • w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzeniem przez niego działalności przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, a także dla ustalenia, dochodzenia lub obrony (zabezpieczenia) roszczeń Administratora;
  • w zakresie realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora przez okres do czasu realizacji tych celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, a także dla ustalenia, dochodzenia lub obrony (zabezpieczenia) roszczeń Administratora;.

W związku z przetwarzaniem danych w podanych wyżej celach, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/pana danych mogą być podmioty wchodzące w skład Grupy Kapitałowej PGNiG S.A.* oraz osoby fizyczne i prawne w ramach wykonywania umów zawartych z Administratorem, w szczególności umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Danych osobowych nie przetwarza się w sposób zautomatyzowany.

W związku z przetwarzaniem przez PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu:

  • prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
  • prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
  • prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia;
  • prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia;

Jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku uznania, że przetwarzanie przez PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. Pani/Pana danych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu Rozporządzenia.

*Lista podmiotów z Grupy Kapitałowej jest dostępna pod adresem: http://pgnig.pl/pgnig/o-nas/grupa-kapitalowa-pgnig lub innym, który go zastąpi w przyszłości.

Wnioskodawca

(lub nr zlecenia)

pracownika PTEP nadzorującego/realizującegoumowę

Pracownik Wnioskodawcy składający wniosek:

Dane użytkownika, któremu ma zostać przydzielona karta (dalej: Użytkownika):

Wnioskowany okres ważności karty F:

Oświadczenie Wnioskodawcy

Osoba dla której wnioskowana jest karta identyfikacyjna została poinformowana przez pracodawcę,że jej dane osobowe będą przetwarzane przez PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. z siedzibąJastrzębiu Zdroju przy ul. Rybnickiej 6c.

Wnioskowany użytkownik karty identyfikacyjnej nie był karany za spożywanie alkoholu, palenie papierosów oraz zabór mienia na terenie PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A.