W dniu 4 listopada 2021 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska poinformował PGNIG Termika Energetyka Przemysłowa S.A. o zatwierdzeniu listy rankingowej i nasz projekt pod nazwą: "Budowa źródeł wysokosprawnej kogeneracji zasilanych paliwem gazowym w mieście Rybnik, w celu zabezpieczenia dostaw ciepła dla mieszkańców miasta” w ramach programu: „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 znalazł się na 6 miejscu listy rankingowej i uzyskał wsparcie w niepełnej wnioskowanej wysokości tj. 14 198 084,97 PLN.

Informujemy, że w dniu 10 lutego 2022 r. spółka podpisała umowę z NFOŚiGW w Warszawie na dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 zadania pn.:  „Budowa źródeł wysokosprawnej kogeneracji zasilanych paliwem gazowym w mieście Rybnik, w celu zabezpieczenia dostaw ciepła dla mieszkańców miasta”  ramach programu: „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”.

Maksymalny całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 47 796 570,00 PLN,  koszty kwalifikowane w ramach Projektu wynoszą 38 809 000,00 PLN,
natomiast kwota dofinansowania wynosi 17 464 050,00 PLN, która stanowi 100% wnioskowanej kwoty.

Wnioskodawca

(lub nr zlecenia)

pracownika PTEP nadzorującego/realizującegoumowę

Pracownik Wnioskodawcy składający wniosek:

Dane użytkownika, któremu ma zostać przydzielona karta (dalej: Użytkownika):

Wnioskowany okres ważności karty F:

Oświadczenie Wnioskodawcy

Osoba dla której wnioskowana jest karta identyfikacyjna została poinformowana przez pracodawcę,że jej dane osobowe będą przetwarzane przez PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. z siedzibąJastrzębiu Zdroju przy ul. Rybnickiej 6c.

Wnioskowany użytkownik karty identyfikacyjnej nie był karany za spożywanie alkoholu, palenie papierosów oraz zabór mienia na terenie PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A.