Składniki opłat

Rozliczanie ciepła

Rozliczanie ciepła odbywa się miesięcznie za pomocą faktury. Naszą działalność prowadzimy w oparciu o Prawo Energetyczne i aktualną Taryfę dla Ciepła , a nad wszystkim czuwa Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE).

Taryfa zawiera zbiór cen i stawek opłat za ciepło służących do rozliczeń dostawcy ciepła z Klientem i jest ustalana przez przedsiębiorstwo ciepłownicze zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi i zatwierdzana przez Prezesa URE.

Składniki opłaty za ciepło na Twoim rachunku

Na koszt ogrzewania z sieci ciepłowniczej składają się dwa elementy: koszt wyprodukowania ciepła i koszt dostarczenia ciepła siecią ciepłowniczą do budynku, czyli usługi przesyłowej. Zarówno w przypadku ciepła, jak i usługi przesyłowej mamy do czynienia ze składową stałą i zmienną opłaty.

Opłaty stałe, miesięczne:

Opłaty miesięczne wg zużycia:

Na fakturze wyszczególnione są cztery pozycje: