PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju ogłasza przetarg nieograniczony pisemny, jednoetapowy na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu nieruchomości stanowiącej działki o numerach ewidencyjnych nr 63/2 o pow. 4.116 m2 i 3349/9 o pow. 3.067 m2, obręb Knurów, powiat gliwicki, woj. śląskie, wraz z wzniesionymi na tym gruncie, a stanowiącymi odrębny od gruntu przedmiot własności, budynkami: administracyjnym o pow. użytkowej 1.022 m2, warsztatowym o pow. użytkowej 500 m2, garażowym o pow. użytkowej 127 m2, magazynowym o pow. użytkowej 296 m2, portiernią o pow. użytkowej 11,5 m2 oraz budowlami i urządzeniami, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach, VIII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą GL1G/00131671/8.

Przetarg został zamknięty bez dokonania wyboru oferty.